Επιστολή ΣΜΗΒΕ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Θεσσαλονίκη 14/04/2020

                                                                                                  

 ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Μάκη Βορίδη

Αξιότιμο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο Κώστα Καραμανλή

Αξιότιμο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κο Κωνσταντίνο Σκρέκα

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών
Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΟΙΝ: ΤΕΕ (υπόψη Προέδρου και μελών ΔΕ)

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι

Το σχετικό συγκεκριμένο έργο αφορά υπόγειο έργο άρδευσης τροφοδοτούμενο - συνδεδεμένο με υπάρχοντα αντλιοστάσια υφιστάμενων γεωτρήσεων, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.3 και 2.1.4 της σχετικής τεχνικής περιγραφής. Μάλιστα προβλέπεται πίεση στην έξοδο στομίου 4,5 atm. Επιστημονικά δηλαδή περιγράφεται ως ροή ρευστών υπό πίεση και εντάσσεται πλήρως, στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ (Υδραυλικά υπό πίεση).

Στον σχετικό προϋπολογισμό του έργου περιγράφονται "αγωγοί υπό πίεση σωλήνες" και κυρίως "συνολικά 234 τεμάχια πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης)", σχετιζόμενες με την συνεργασία και προστασία έναντι υπερπίεσης, των υφιστάμενων αντλιοστασίων. Το γεγονός αυτό των αντλιοστασίων, από μόνο του καταδεικνύει με ιδιαίτερη έμφαση τον μηχανολογικό χαρακτήρα του έργου, καθώς τα αντλιοστάσια εντάσσονται αποκλειστικά στα επιστημονικά αντικείμενα μηχανολογικού χαρακτήρα και επομένως στο γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε το ΠΔ 99/2018 (ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού) όπου αναφέρονται στο άρθρο 2 (κοινές δραστηριότητες μηχανικής) υποπαράγραφος ε "κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων" και στο άρθρο 5 (επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού) παρ. 2 υποπαράγραφος ξα "εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση".

Στην διακήρυξη σας, επιλογής αναδόχου έργου κατασκευής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ" και συγκεκριμένα στο άρθρο 21.1 αυτής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Με την ανωτέρω τεκμηρίωση καθίσταται προφανής η παράλειψη της ένταξης του έργου στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ (Υδραυλικά υπό πίεση).

Η παρέμβαση μας αυτή εντάσσεται στην καταστατική μας υποχρέωση για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας, για την οποία επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες. Στο πλαίσιο αμοιβαίας εποικοδομητικής συνεργασίας, αναμένουμε την αποκατάσταση της παράλειψης στην σχετική σας διακήρυξη.

 

Με τιμή

Για το ΔΣ