ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΗΒΕ Παράλληλη ασφάλιση Μηχανικών

 

Θεσσαλονίκη 24/01/2020

Προς:    Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπόψη: Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση

               Υφυπουργού κας  Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου

 Γενικής Γραμματέως Κοιν/κών Ασφ/σεων κας Παυλίνας Καρασιώτου

Κοιν:     Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Υπόψη: Διοικητή κ. Χρήστου Χάλαρη

              Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

Υπόψη: Προέδρου

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ & Περιφερειακά Τμήματα

Υπόψη: Προέδρων

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.)

Υπόψη: Προεδρεύοντος κ. Αναστάσιο Ευσταθίου

Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Δ.Μ-Η

Σύλλογοι Μηχανικών

Υπόψη: Προέδρων

               ΕΒΕΘ

               Υπόψη: Α’ Αντιπροέδρου κ. Βλαχογιάννη

 

Θέμα: Παράλληλη ασφάλιση Μηχανικών

 

Ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νόμου σας επισημαίνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα από το οποίο εξαρτάται το μέλλον πολλών επαγγελματιών ασφαλισμένων του κλάδου μας, αυτό της παράλληλης ασφάλισης.

Με τον νόμο 3863/2010, άρθρο 18 παρ. 3α καθιερώθηκε η ασφάλιση ΚΑΙ στον ΟΑΕΕ  των σφαλισμένων (παλαιοί ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993) του ΕΤΑΑ, εφ΄ όσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του γιατρού, δικηγόρου ή μηχανικού σύμφωνα με την οποία ασφαλίζονταν στο ΕΤΑΑ.

Ορίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας, αυτή επιλύεται με απόφαση του υπουργού εργασίας μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.).

Στην πράξη, το Σ.Κ.Α. δεν συστήθηκε ποτέ, και ουδεμία πράξη αμφισβήτησης επιλύθηκε ποτέ. Μάλιστα παρότι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρείχε βεβαίωση περί συνάφειας δραστηριοτήτων στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία, σε πολλές περιπτώσεις αυτή δεν λαμβάνονταν υπόψη από τον ΟΑΕΕ. Ως αποτέλεσμα ο ΟΑΕΕ προχώρησε σε απογραφή των ασφαλισμένων και σε καταλογισμούς εισφορών για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση του νόμου και εντεύθεν. Έτσι βρέθηκαν να οφείλουν σημαντικά ποσά συνάδελφοι, λόγω της κρίσης - αυθαίρετης στις πλείστες των περιπτώσεων - των υπαλλήλων του ΟΑΕΕ περί μη συνάφειας με την ιδιότητα του μηχανικού δραστηριοτήτων που εμφανίζονταν στους ΚΑΔ  του taxis, και οι οποίες δεν ασκούνταν καθόλου ή ασκούνταν ελάχιστα, ή δεν περιέγραφαν επακριβώς την δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιβολή εισφορών ΟΑΕΕ σε μέλος κοινοπραξίας  εκτέλεσης δημοσίου έργου, με την αιτιολογία ότι ο ΚΑΔ ήταν κατασκευής στεγών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εργασίες οι οποίες ήταν μέρος  του συγκεκριμένου δημοσίου έργου και εκ του νόμου η κοινοπραξία είχε συσταθεί για την εκτέλεση ΜΟΝΟ του συγκεκριμένου έργου και όχι για εκτέλεση γενικά υδραυλικών εργασιών ή εργασιών κατασκευής στεγών.

Κατόπιν αυτών και μετά την εφαρμογή του ΕΦΚΑ ως ενιαίου φορέα ασφάλισης, παρακαλούμε για την επίλυση του προβλήματος με την αναδρομική ολική κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης. 

 

 

Με τιμή

Για το ΔΣ