ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΗΒΕ Παράταση Εφαρμογής για την απαίτηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης

 

Θεσσαλονίκη 24/01/2020

ΕΠΕΙΓΟΝ

 ΠΡΟΣ: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κο Κωστή Χατζηδάκη.

             Υφυπουργό Ενέργειας Κο Γεράσιμο Θωμά.

             Γενική Διεύθυνση ενέργειας ΥΠΕΝ 

             Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Κα Αλεξάνδρα                   Σδούκου.

             Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας Κο Δημήτριο Τσαλέμη.

             Διευθύντρια Διεύθυνσης Ενεργειακών πολιτικών και Ενεργειακής                 αποδοτικότητας  Κα Σίτα Βασιλική.

Κοιν.:   Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

Υπόψη: Προέδρου

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ & Περιφερειακά Τμήματα

Υπόψη: Προέδρων

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.)

Υπόψη: Προεδρεύοντος κ. Αναστάσιο Ευσταθίου

Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Δ.Μ-Η

Σύλλογοι Μηχανικών

              Υπόψη: Προέδρων

Σχετικό: α) Ο ν.4122/2013 (Α' 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση          με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του                      Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
               β) Ο ν.4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (Α' 143)

 

ΘΕΜΑ: Παράταση Εφαρμογής

Αξιότιμοι,

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού σας για την απαίτηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1/1/2020 προκύπτουν τα κάτωθι ζητήματα:

- Εκκρεμείς περιπτώσεις για νομικούς λόγους ή για λόγους εξέλιξης της διαδικασίας έκδοσης αδειών τους. Σε αυτές ανακύπτει απαίτηση νέας σχεδίασης και εκ νέου διαδικασιών.

- Απαίτηση αναπροσαρμογής σημείων Τεχνικών κανονισμών (ΤΟΤΕΕ).

- Ελλιπής ενημέρωση αρμοδίων μηχανικών μελετητών αλλά και Υπηρεσιών Δόμησης.

Για τους ανωτέρω λόγους και για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής, θεωρούμε ως επιβεβλημένη την αναδρομική χρονική παράταση έναρξης της διάταξης κατά εννέα μήνες (έναρξη εφαρμογής 1/9/2020).

Οι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ως αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες στα θέματα ενέργειας, δηλώνουμε ανεπιφύλακτα υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων εξυπηρετώντας τους πολίτες αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Για τον σκοπό αυτό δηλώνουμε την πρόθεση μας να συνεισφέρουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας σε κάθε διαδικασία προσαρμογής και βελτίωσης των τεχνικών κανονισμών.

Προσβλέποντας στην θετική σας ανταπόκριση παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Με τιμή

Για το ΔΣ