Τροποποίηση Πυροσβεστικών διατάξεων

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε την 19/06/2017 Τροποποιούνται οι Πυροσβεστικές Διατάξεις 3/2015, 14/2014, 15/2015 και καταργούνται  οι 2/1979 και 5/1991.

Το ΦΕΚ είναι το 2089 Β' / 19.06.2017 

 

Για μία ακόμα φορά, τα νομοθετήματα δεν τίθενται εξ΄ολοκλήρου αλλά μόνο τα τροποποιούμενα άρθρα.