Θέσεις ΣΜΗΒΕ στην πρόταση της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Στο παρόν κείμενο παρατίθενται οι θέσεις και οι απόψεις του Σ.Μ.Η.Β.Ε., σχετικά με την Πρόταση της ομάδας εργασίας της Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανασύσταση του Μητρώου Μηχανικών σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η πρόταση αυτή σε γενικές γραμμές είναι αντίθετη με τα συνφέροντα του κλάδου των Η-Μ, καταλύει κάθε έννοια δικαίου και ιομερούς αντιμετώπισης έναντι των άλλων κλάδων, ενώ δεν εκπληρώνει κανένα από τους στόχους που θέτει.

Θέσεις ΣΜΗΒΕ στην πρόταση της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα επαγγελματικά δικαιώματα